STIRSpektrumgazdálkodást Támogató Információs Rendszer

7. melléklet a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelethez

 

Betűszók és rövidítések jegyzéke

 

 AB
1
2 ACAS Airborne Collision Avoidance System
Légijárművek összeütközését megakadályozó rendszer
3 AES Aircraft Earth Station
Légijármű földi állomás
4 AFA Adaptive Frequency Agility
Adaptív frekvenciaváltoztatás
5 AGA Air-Ground-Air
Levegő-föld-levegő
6 AIS Automatic Identification System
Automatikus azonosító rendszer
7 ALD Assistive Listening Device
Hallássegítő eszköz
8 ALS Airfield Landing System
Repülőtéri leszállító rendszer
9 AM(R)S Aeronautical Mobile (R) Service
(R) légi mozgószolgálat
10 APC Adaptive Power Control
Adaptív teljesítményszabályozás
11 ATIS Automatic Transmitter Identification System
Automatikus adóazonosító rendszer
12 ATPC Automatic Transmitter Power Control
Automatikus adóteljesítmény-szabályozás
13 AUT Austria
Ausztria
14 AVI Automatic Vehicle Identification
Automatikus járműazonosító
15 BFWA Broadband Fixed Wireless Access
Szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés
16 BMA Building Material Analysis
Építőanyag-vizsgálat
17 BTS Base Transceiver Station
Adó-vevő bázisállomás
18 BWA Broadband Wireless Access
Szélessávú vezetéknélküli hozzáférés
19 CB Citizens’ Band
Polgári sáv
20 CD Commission du Danube
Duna Bizottság
21 CDMA Code Division Multiple Access
Kódosztásos többszörös hozzáférés
22 CEPT Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications
Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete
23 CGC Complementary Ground Component
Kiegészítő földfelszíni komponens
24 CNPC Control and non-payload communication
Irányítás és nem hasznos teher kommunikáció
25 Cospas Космическая Система Поиска Аварийных Судов
Műholdas rendszer a vészhelyzetben levő hajók felkutatására
26 CT Cordless Telephone
Zsinórnélküli telefon
27 CW Continuous wave
Folytonos hullámú
28 DAA Detect and Avoid
Érzékel és elkerül
29 DECT Digital European Cordless Telecommunications
Digitális európai zsinórnélküli távközlés
30 DFS Dynamic Frequency Selection
Dinamikus frekvenciakiválasztás
31 DME Distance Measuring Equipment
Távolságmérő berendezés
32 DMO Direct Mode Operation
Közvetlen üzemmódú
33 DSC Digital Selective Calling
Digitális szelektív hívás
34 E-GSM Extended GSM
Kiterjesztett GSM
35 EAS Electronic Article Surveillance
Elektronikus árufelügyelet
36 ECC Electronic Communications Committee
Elektronikus Hírközlési Bizottság
37 ECC/DEC ECC Decision
ECC-határozat
38 ECC/REC ECC Recommendation
ECC-ajánlás
39 EDR Egységes digitális rádiótávközlő rendszer
40 EGK Európai Gazdasági Közösség
41 EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power
Kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény
42 EK Európai Közösség
43 ELT Emergency Location Transmitter
Kényszerhelyzeti helymeghatározó adó
44 EMS-MSSAT European Mobile System in the Mobile Satellite Service
Európai mozgó rendszer a műholdas mozgószolgálat keretében
45 EN European Standard
Európai Szabvány
46 ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete
47 epfd Equivalent power flux-density
Egyenértékű felületi teljesítménysűrűség
48 EPIRB Emergency Position-Indicating Radiobeacon
Szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója
49 ERC European Radiocommunications Committee
Európai Rádiótávközlési Bizottság
50 ERC/DEC ERC Decision
ERC-határozat
51 ERC/REC ERC Recommendation
ERC-ajánlás
52 ERP Effective Radiated Power
Effektív kisugárzott teljesítmény
53 ESOMP Earth Station On Mobile Platform
Mozgó hordozóra telepített földi állomás
54 ETS European Telecommunications Standards
Európai Távközlési Szabvány
55 ETSI European Telecommunications Standards Institute
Európai Távközlési Szabványügyi Intézet
56 EU European Union
Európai Unió
57 EUTELTRACS European Telecommunication and Tracking System
Európai távközlési és követő rendszer
58 FDD Frequency Division Duplex
Frekvenciaosztásos duplex
59 FM Frequency Modulated
Frekvenciamodulált
60 FSS Fixed-Satellite Service
Műholdas állandóhelyű szolgálat
61 FWA Fixed Wireless Access
Állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés
62 GBSAR Ground Based Synthetic Aperture Radar
Földi telepítésű szintetikus apertúrájú radar
63 GMDSS Global Maritime Distress and Safety System
Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer
64 GMT Greenwich Mean Time
Greenwichi időszámítás szerinti idő
65 GNSS Global Navigation Satellite System
Globális műholdas navigációs rendszer
66 GPR/WPR Ground Probing Radar/Wall Probing Radar
Talajvizsgáló radar/falvizsgáló radar
67 GPS Global Positioning System
Globális helymeghatározó rendszer
68 GSM Global System for Mobile Communications
Világméretű mobilhírközlő rendszer
69 GSM 1800 GSM in the 1800 MHz band
1800 MHz-es sávú GSM
70 GSM-R GSM-Railway
Vasúti GSM
71 GSO Geostationary-Satellite Orbit
Geostacionárius műholdpályájú
72 HAPS High Altitude Platform Station
Nagy magasságú hordozóra telepített állomás
73 HCM Harmonised Calculation Method
Harmonizált számítási módszer
74 HDFSS High-density applications in the fixed-satellite service
A műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai
75 HEST High e.i.r.p. Satellite Terminal
Nagy teljesítményű műholdas végfelhasználói állomás
76 HH Hosszúhullámú
77 HiperMAN High Performance Radio Metropolitan Area Network
Nagysebességű rádiós városi hálózat
78 HRV Croatia
Horvátország
79 IARU International Amateur Radio Union
Nemzetközi Rádióamatőr Szövetség
80 ICAO International Civil Aviation Organization
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
81 ILS Instrument Landing System
Műszeres leszállító rendszer
82 IMO International Maritime Organization
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
83 IMT International Mobile Telecommunications
Nemzetközi mozgó távközlés
84 ISM Industrial, Scientific and Medical
Ipari, tudományos és orvosi
85 ITS Intelligent Transport System
Intelligens közlekedési rendszer
86 ITU International Telecommunication Union
Nemzetközi Távközlési Egyesület
87 ITU-R ITU Radiocommunication Sector
ITU Rádiótávközlési Ágazat
88 KH Középhullámú
89 LAES Location Tracking Applications for Emergency Services
Készenléti szolgálatoknál használt helyzetkövető alkalmazások
90 LBT Listen Before Talk
Behallgat mielőtt ad
91 LDC Low Duty Cycle
Kis kitöltési tényező
92 LEST Low e.i.r.p. Satellite Terminal
Kis teljesítményű műholdas végfelhasználói állomás
93 Loran Long range navigation
Nagy távolságú navigáció
94 LPR Industrial Level Probing Radar
Ipari szintmérő radar
95 LT1 Location Tracking System type 1
1. típusú helyzetkövető rendszer
96 LT2 Location Tracking System type 2
2. típusú helyzetkövető rendszer
97 LTE Long Term Evolution
Hosszú távú fejlődés
98 LTE 1800 LTE in the 1800 MHz band
1800 MHz-es sávú LTE
99 MAN Metropolitan Area Network
Városi hálózat
100 MBANS Medical Body Area Network System
Gyógyászati célú testfelszíni hálózati rendszer
101 MCA Mobile Communication on Aircraft
Mobilhírközlés légijárműveken
102 MCV Mobile Communication on Vessels
Mobilhírközlés hajókon
103 MIDS Multifunctional Information Distribution System
Többfunkciós információelosztó rendszer
104 MLS Microwave Landing System
Mikrohullámú leszállító rendszer
105 MSI Maritime Safety Information
Tengeri biztonsági közlemények
106 MSS Mobile-Satellite Service
Műholdas mozgószolgálat
107 MSZ Magyar Szabvány
108 MVDS Multipoint Video Distribution System
Videoműsor-elosztó rendszer
109 MWA Mobile Wireless Access
Mozgószolgálati vezetéknélküli hozzáférés
110 MWS Multimedia Wireless System
Vezetéknélküli multimédia rendszer
111 NATO North Atlantic Treaty Organisation
Észak-atlanti Szerződés Szervezete
112 NAVTEX Navigational Telex
Navigációs távgépíró
113 NBFM Narrow-Band Frequency Modulated
Keskenysávú frekvenciamodulált
114 NCF Network Control Facility
Hálózati vezérlő berendezés
115 NCU Network Control Unit
Hálózati vezérlő egység
116 NDB Non-Directional Radio Beacon
Irányítatlan sugárzású rádió-irányadó
117 NGSO Non-Geostationary-Satellite Orbit
Nemgeostacionárius műholdpályájú
118 NVIS Near Vertical Incidence Skywave
Függőlegeshez közeli beesési szögű térhullámú
119 NWA Nomadic Wireless Access
Nomadikus vezetéknélküli hozzáférés
120 ODC Object Discrimination and Characterisation
Objektum megkülönböztetés és jellemzés
121 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
Ortogonális frekvenciaosztásos multiplex
122 (OR) Off-route
Útvonalon kívüli
123 PAMR Public Access Mobile Radio
Nyilvános hozzáférésű mozgórádió
124 PAR Precision Approach Radar Element
Precíziós leszállító radar egység
125 PLB Personal Locator Beacon
Személyi vészhelyzeti helymeghatározó adó
126 PMR Professional/Private Mobile Radio
Professzionális/Magán mozgórádió
127 PMR 446 Professional Mobile Radio, 446 MHz
446 MHz-es sávú professzionális mozgórádió
128 PMSE Programme Making and Special Events
Műsorgyártás és különleges események
129 PPDR Public Protection and Disaster Relief
Közrendvédelem és katasztrófavédelem
130 PSTN Public Switched Telecommunication Network
Nyilvános kapcsolt távközlő hálózat
131 (R) Route
Útvonali
132 Racon Radar Beacon
Radarbója
133 Radar Radio Detection and Ranging
Rádióérzékelés és távmérés
134 RAN Rural Area Network
Vidéki hálózat
135 RASS Radar Acoustic Sounding System
Rádióakusztikus szondázó rendszer
136 Rev.WRC‑03 Revised by WRC‑03
A WRC‑03 által módosított
137 Rev.WRC‑07 Revised by WRC‑07
A WRC‑07 által módosított
138 Rev.WRC‑12 Revised by WRC‑12
A WRC‑12 által módosított
139 Rev.WRC‑2000 Revised by WRC‑2000
A WRC‑2000 által módosított
140 Rev.WRC‑97 Revised by WRC‑97
A WRC‑97 által módosított
141 RFID Radio Frequency Identification
Rádiófrekvenciás azonosító
142 RH Rövidhullámú
143 RLAN Radio Local Area Network
Rádiós helyi hálózat
144 RMS Root-mean-square
Négyzetes középérték
145 RNSS Radionavigation-satellite service
Műholdas rádiónavigáció szolgálat
146 ROES Receive Only Earth Station
Csak vételre szolgáló földi állomás
147 ROU Romania
Románia
148 RSMS Radar Sensing and Measurement System
Radarérzékelő és mérő rendszer
149 S-PCN Satellite Personal Communications Networks
Műholdas személyi távközlő hálózatok
150 S-PCS Satellite Personal Communications Systems
Műholdas személyi távközlési rendszerek
151 Sarsat Search And Rescue Satellite-Aided Tracking
Kutató és mentő műholddal támogatott követés
152 SART Search and Rescue Transponder
Kutató és mentő válaszjeladó
153 SI System International of Units
Nemzetközi mértékegységrendszer
154 SIT Shipborne Interrogator-Transponder
Hajók fedélzetén elhelyezett kérdező-válaszjeladó
155 SM/CM Service Module/Communication Module
Szolgálati modul/Kommunikációs modul
156 SNG Satellite News Gathering
Műholdas hírcsere
157 SRB Serbia
Szerbia
158 SRD Short Range Device
Kis hatótávolságú eszköz
159 SRE Surveillance Radar Element
Légtérellenőrző radar egység
160 SRR Automotive Short Range Radar
Kis hatótávolságú gépjárműradar
161 SSB Single-Sideband
Egyoldalsávos
162 SSR Secondary Surveillance Radar
Másodlagos légtérellenőrző radar
163 SUT Satellite User Terminal
Műholdas végfelhasználói állomás
164 SVK Slovakia
Szlovákia
165 SVN Slovenia
Szlovénia
166 T-DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting
Földfelszíni digitális hangműsorszórás
167 TACAN Tactical Air Navigation System
Harcászati légi navigációs rendszer
168 TDD Time Division Duplex
Időosztásos duplex
169 TETRA Terrestrial Trunked Radio System
Földfelszíni nyalábolt rádiórendszer
170 TLPR Tank Level Probing Radar
Tartályszintmérő radar
171 TPC Transmit Power Control
Adóteljesítmény-szabályozás
172 TRP Total Radiated Power
Teljes kisugárzott teljesítmény
173 TS Technical Specification
Műszaki előírás
174 TTT Transport & Traffic Telematics
Közlekedési és forgalmi telematika
175 TV, tv Television
Televízió
176 TVOR Terminal VOR
Közelkörzeti VOR
177 UIC Union Internationale des Chemins de fer
Nemzetközi Vasúti Egyesület
178 UKR Ukraine
Ukrajna
179 ULP-AID Ultra Low Power Animal Implant Device
Állatba ültethető nagyon kis teljesítményű eszköz
180 ULP-AMI Ultra Low Power Active Medical Implant
Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum
181 UMTS Universal Mobile Telecommunications System
Egyetemes mozgó távközlő rendszer
182 UMTS 2100 UMTS in the 2100 MHz band
2100 MHz-es sávú UMTS
183 URH Ultrarövid-hullámú
184 UTC Coordinated Universal Time
Egyeztetett világidő
185 UWB Ultra-Wideband
Ultraszéles sávú
186 VHF Very High Frequency
Méteres hullámú
187 VOR VHF Omnidirectional Radio Range
VHF körsugárzó rádió-irányadó
188 VSAT Very Small Aperture Terminal
Kis apertúrájú végfelhasználói állomás
189 WARC‑92 World Administrative Radio Conference for Dealing with Frequency Allocations in Certain Parts of the Spectrum, Malaga-Torremolinos, 1992
A rádióspektrum egyes részeinek felosztásával foglalkozó igazgatási rádió világértekezlet, Malaga-Torremolinos, 1992
190 WAS Wireless Access System
Vezetéknélküli hozzáférési rendszer
191 WiBro Wireless Broadband
Vezetéknélküli szélessáv
192 WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
Mikrohullámú hozzáférés világméretű együttműködőképességgel
193 WMAN Wireless Metropolitan Area Network
Vezetéknélküli nagyvárosi hálózat
194 WRC‑03 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2003
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2003
195 WRC‑07 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2007
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2007
196 WRC‑12 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2012
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2012
197 WRC‑2000 World Radiocommunication Conference, Istanbul, 2000
Rádiótávközlési Világértekezlet, Isztambul, 2000
198 WRC‑95 World Radiocommunication Conference, Geneva, 1995
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1995
199 WRC‑97 World Radiocommunication Conference, Geneva, 1997
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1997

 
Régi jelszó:
Új jelszó:
Jelszó megerősítése: