STIRSpektrumgazdálkodást Támogató Információs Rendszer

7. melléklet a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelethez

 

Betűszók és rövidítések jegyzéke

 

 AB
1
2 ACAS Airborne Collision Avoidance System
Légijárművek összeütközését megakadályozó rendszer
3 AES Aircraft Earth Station
Légijármű földi állomás
4 AFA Adaptive Frequency Agility
Adaptív frekvenciaváltoztatás
5 AGA Air-Ground-Air
Levegő-föld-levegő
6 AIS Automatic Identification System
Automatikus azonosító rendszer
7 ALD Assistive Listening Device
Hallássegítő eszköz
8 ALS Airfield Landing System
Repülőtéri leszállító rendszer
9 AM(R)S Aeronautical Mobile (R) Service
(R) légi mozgószolgálat
10 APC Adaptive Power Control
Adaptív teljesítményszabályozás
11 ATIS Automatic Transmitter Identification System
Automatikus adóazonosító rendszer
12 ATPC Automatic Transmitter Power Control
Automatikus adóteljesítmény-szabályozás
13 AUT Austria
Ausztria
14 AVI Automatic Vehicle Identification
Automatikus járműazonosító
15 BFWA Broadband Fixed Wireless Access
Szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés
16 BMA Building Material Analysis
Építőanyag-vizsgálat
17 BTS Base Transceiver Station
Adó-vevő bázisállomás
18 BWA Broadband Wireless Access
Szélessávú vezetéknélküli hozzáférés
19 CB Citizens’ Band
Polgári sáv
20 CD Commission du Danube
Duna Bizottság
21 CDMA Code Division Multiple Access
Kódosztásos többszörös hozzáférés
22 CEPT Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications
Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete
23 CGC Complementary Ground Component
Kiegészítő földfelszíni komponens
24 CNPC Control and non-payload communication
Irányítás és nem hasznos teher kommunikáció
25 Cospas Космическая Система Поиска Аварийных Судов
Műholdas rendszer a vészhelyzetben levő hajók felkutatására
26 CPICH Common Pilot Channel
Közös pilotcsatorna
27 CT Cordless Telephone
Zsinórnélküli telefon
28 CW Continuous wave
Folytonos hullámú
29 DAA Detect and Avoid
Érzékel és elkerül
30 DECT Digital European Cordless Telecommunications
Digitális európai zsinórnélküli távközlés
31 DFS Dynamic Frequency Selection
Dinamikus frekvenciakiválasztás
32 DME Distance Measuring Equipment
Távolságmérő berendezés
33 DMO Direct Mode Operation
Közvetlen üzemmódú
34 DSC Digital Selective Calling
Digitális szelektív hívás
35 E-GSM Extended GSM
Kiterjesztett GSM
36 EAS Electronic Article Surveillance
Elektronikus árufelügyelet
37 ECC Electronic Communications Committee
Elektronikus Hírközlési Bizottság
38 ECC/DEC ECC Decision
ECC-határozat
39 ECC/REC ECC Recommendation
ECC-ajánlás
40 EDR Egységes digitális rádiótávközlő rendszer
41 EGK Európai Gazdasági Közösség
42 EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power
Kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény
43 EK Európai Közösség
44 ELT Emergency Location Transmitter
Kényszerhelyzeti helymeghatározó adó
45 EMS-MSSAT European Mobile System in the Mobile Satellite Service
Európai mozgó rendszer a műholdas mozgószolgálat keretében
46 EN European Standard
Európai Szabvány
47 ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete
48 epfd Equivalent power flux-density
Egyenértékű felületi teljesítménysűrűség
49 EPIRB Emergency Position-Indicating Radiobeacon
Szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója
50 ERC European Radiocommunications Committee
Európai Rádiótávközlési Bizottság
51 ERC/DEC ERC Decision
ERC-határozat
52 ERC/REC ERC Recommendation
ERC-ajánlás
53 ERP Effective Radiated Power
Effektív kisugárzott teljesítmény
54 ESOMP Earth Station On Mobile Platform
Mozgó hordozóra telepített földi állomás
55 ETS European Telecommunications Standards
Európai Távközlési Szabvány
56 ETSI European Telecommunications Standards Institute
Európai Távközlési Szabványügyi Intézet
57 EU European Union
Európai Unió
58 EUTELTRACS European Telecommunication and Tracking System
Európai távközlési és követő rendszer
59 FDD Frequency Division Duplex
Frekvenciaosztásos duplex
60 FM Frequency Modulated
Frekvenciamodulált
61 FSS Fixed-Satellite Service
Műholdas állandóhelyű szolgálat
62 FWA Fixed Wireless Access
Állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés
63 GBSAR Ground Based Synthetic Aperture Radar
Földi telepítésű szintetikus apertúrájú radar
64 GMDSS Global Maritime Distress and Safety System
Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer
65 GMT Greenwich Mean Time
Greenwichi időszámítás szerinti idő
66 GNSS Global Navigation Satellite System
Globális műholdas navigációs rendszer
67 GPR/WPR Ground Probing Radar/Wall Probing Radar
Talajvizsgáló radar/falvizsgáló radar
68 GPS Global Positioning System
Globális helymeghatározó rendszer
69 GSM Global System for Mobile Communications
Világméretű mobilhírközlő rendszer
70 GSM 1800 GSM in the 1800 MHz band
1800 MHz-es sávú GSM
71 GSM-R GSM-Railway
Vasúti GSM
72 GSO Geostationary-Satellite Orbit
Geostacionárius műholdpályájú
73 HAPS High Altitude Platform Station
Nagy magasságú hordozóra telepített állomás
74 HCM Harmonised Calculation Method
Harmonizált számítási módszer
75 HDFSS High-density applications in the fixed-satellite service
A műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai
76 HEST High e.i.r.p. Satellite Terminal
Nagy teljesítményű műholdas végfelhasználói állomás
77 HH Hosszúhullámú
78 HiperMAN High Performance Radio Metropolitan Area Network
Nagysebességű rádiós városi hálózat
79 HRV Croatia
Horvátország
80 IARU International Amateur Radio Union
Nemzetközi Rádióamatőr Szövetség
81 ICAO International Civil Aviation Organization
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
82 ILS Instrument Landing System
Műszeres leszállító rendszer
83 IMO International Maritime Organization
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
84 IMT International Mobile Telecommunications
Nemzetközi mozgó távközlés
85 ISM Industrial, Scientific and Medical
Ipari, tudományos és orvosi
86 ITS Intelligent Transport System
Intelligens közlekedési rendszer
87 ITU International Telecommunication Union
Nemzetközi Távközlési Egyesület
88 ITU-R ITU Radiocommunication Sector
ITU Rádiótávközlési Ágazat
89 KH Középhullámú
90 LAES Location Tracking Applications for Emergency Services
Készenléti szolgálatoknál használt helyzetkövető alkalmazások
91 LBT Listen Before Talk
Behallgat mielőtt ad
92 LDC Low Duty Cycle
Kis kitöltési tényező
93 LEST Low e.i.r.p. Satellite Terminal
Kis teljesítményű műholdas végfelhasználói állomás
94 Loran Long range navigation
Nagy távolságú navigáció
95 LPR Industrial Level Probing Radar
Ipari szintmérő radar
96 LT1 Location Tracking System type 1
1. típusú helyzetkövető rendszer
97 LT2 Location Tracking System type 2
2. típusú helyzetkövető rendszer
98 LTE Long Term Evolution
Hosszú távú fejlődés
99 LTE 1800 LTE in the 1800 MHz band
1800 MHz-es sávú LTE
100 MAN Metropolitan Area Network
Városi hálózat
101 MBANS Medical Body Area Network System
Gyógyászati célú testfelszíni hálózati rendszer
102 MCA Mobile Communication on Aircraft
Mobilhírközlés légijárműveken
103 MCV Mobile Communication on Vessels
Mobilhírközlés hajókon
104 MIDS Multifunctional Information Distribution System
Többfunkciós információelosztó rendszer
105 MLS Microwave Landing System
Mikrohullámú leszállító rendszer
106 MSI Maritime Safety Information
Tengeri biztonsági közlemények
107 MSS Mobile-Satellite Service
Műholdas mozgószolgálat
108 MSZ Magyar Szabvány
109 MVDS Multipoint Video Distribution System
Videoműsor-elosztó rendszer
110 MWA Mobile Wireless Access
Mozgószolgálati vezetéknélküli hozzáférés
111 MWS Multimedia Wireless System
Vezetéknélküli multimédia rendszer
112 NATO North Atlantic Treaty Organisation
Észak-atlanti Szerződés Szervezete
113 NAVTEX Navigational Telex
Navigációs távgépíró
114 NBFM Narrow-Band Frequency Modulated
Keskenysávú frekvenciamodulált
115 NCF Network Control Facility
Hálózati vezérlő berendezés
116 NCU Network Control Unit
Hálózati vezérlő egység
117 NDB Non-Directional Radio Beacon
Irányítatlan sugárzású rádió-irányadó
118 NGSO Non-Geostationary-Satellite Orbit
Nemgeostacionárius műholdpályájú
119 NVIS Near Vertical Incidence Skywave
Függőlegeshez közeli beesési szögű térhullámú
120 NWA Nomadic Wireless Access
Nomadikus vezetéknélküli hozzáférés
121 ODC Object Discrimination and Characterisation
Objektum megkülönböztetés és jellemzés
122 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
Ortogonális frekvenciaosztásos multiplex
123 (OR) Off-route
Útvonalon kívüli
124 PAMR Public Access Mobile Radio
Nyilvános hozzáférésű mozgórádió
125 PAR Precision Approach Radar Element
Precíziós leszállító radar egység
126 PLB Personal Locator Beacon
Személyi vészhelyzeti helymeghatározó adó
127 PMR Professional/Private Mobile Radio
Professzionális/Magán mozgórádió
128 PMR 446 Professional Mobile Radio, 446 MHz
446 MHz-es sávú professzionális mozgórádió
129 PMSE Programme Making and Special Events
Műsorgyártás és különleges események
130 PPDR Public Protection and Disaster Relief
Közrendvédelem és katasztrófavédelem
131 PSTN Public Switched Telecommunication Network
Nyilvános kapcsolt távközlő hálózat
132 (R) Route
Útvonali
133 Racon Radar Beacon
Radarbója
134 Radar Radio Detection and Ranging
Rádióérzékelés és távmérés
135 RAN Rural Area Network
Vidéki hálózat
136 RASS Radar Acoustic Sounding System
Rádióakusztikus szondázó rendszer
137 Rev.WRC‑03 Revised by WRC‑03
A WRC‑03 által módosított
138 Rev.WRC‑07 Revised by WRC‑07
A WRC‑07 által módosított
139 Rev.WRC‑12 Revised by WRC‑12
A WRC‑12 által módosított
140 Rev.WRC‑2000 Revised by WRC‑2000
A WRC‑2000 által módosított
141 Rev.WRC‑97 Revised by WRC‑97
A WRC‑97 által módosított
142 RFID Radio Frequency Identification
Rádiófrekvenciás azonosító
143 RH Rövidhullámú
144 RLAN Radio Local Area Network
Rádiós helyi hálózat
145 RMS Root-mean-square
Négyzetes középérték
146 RNSS Radionavigation-satellite service
Műholdas rádiónavigáció szolgálat
147 ROES Receive Only Earth Station
Csak vételre szolgáló földi állomás
148 ROU Romania
Románia
149 RSMS Radar Sensing and Measurement System
Radarérzékelő és mérő rendszer
150 S-PCN Satellite Personal Communications Networks
Műholdas személyi távközlő hálózatok
151 S-PCS Satellite Personal Communications Systems
Műholdas személyi távközlési rendszerek
152 Sarsat Search And Rescue Satellite-Aided Tracking
Kutató és mentő műholddal támogatott követés
153 SART Search and Rescue Transponder
Kutató és mentő válaszjeladó
154 SI System International of Units
Nemzetközi mértékegységrendszer
155 SIT Shipborne Interrogator-Transponder
Hajók fedélzetén elhelyezett kérdező-válaszjeladó
156 SM/CM Service Module/Communication Module
Szolgálati modul/Kommunikációs modul
157 SNG Satellite News Gathering
Műholdas hírcsere
158 SRB Serbia
Szerbia
159 SRD Short Range Device
Kis hatótávolságú eszköz
160 SRE Surveillance Radar Element
Légtérellenőrző radar egység
161 SRR Automotive Short Range Radar
Kis hatótávolságú gépjárműradar
162 SSB Single-Sideband
Egyoldalsávos
163 SSR Secondary Surveillance Radar
Másodlagos légtérellenőrző radar
164 SUT Satellite User Terminal
Műholdas végfelhasználói állomás
165 SVK Slovakia
Szlovákia
166 SVN Slovenia
Szlovénia
167 T-DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting
Földfelszíni digitális hangműsorszórás
168 TACAN Tactical Air Navigation System
Harcászati légi navigációs rendszer
169 TDD Time Division Duplex
Időosztásos duplex
170 TETRA Terrestrial Trunked Radio System
Földfelszíni nyalábolt rádiórendszer
171 TLPR Tank Level Probing Radar
Tartályszintmérő radar
172 TPC Transmit Power Control
Adóteljesítmény-szabályozás
173 TRP Total Radiated Power
Teljes kisugárzott teljesítmény
174 TS Technical Specification
Műszaki előírás
175 TTT Transport & Traffic Telematics
Közlekedési és forgalmi telematika
176 TV, tv Television
Televízió
177 TVOR Terminal VOR
Közelkörzeti VOR
178 UIC Union Internationale des Chemins de fer
Nemzetközi Vasúti Egyesület
179 UKR Ukraine
Ukrajna
180 ULP-AID Ultra Low Power Animal Implant Device
Állatba ültethető nagyon kis teljesítményű eszköz
181 ULP-AMI Ultra Low Power Active Medical Implant
Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum
182 UMTS Universal Mobile Telecommunications System
Egyetemes mozgó távközlő rendszer
183 UMTS 2100 UMTS in the 2100 MHz band
2100 MHz-es sávú UMTS
184 URH Ultrarövid-hullámú
185 UTC Coordinated Universal Time
Egyeztetett világidő
186 UWB Ultra-Wideband
Ultraszéles sávú
187 VHF Very High Frequency
Méteres hullámú
188 VOR VHF Omnidirectional Radio Range
VHF körsugárzó rádió-irányadó
189 VSAT Very Small Aperture Terminal
Kis apertúrájú végfelhasználói állomás
190 WARC‑92 World Administrative Radio Conference for Dealing with Frequency Allocations in Certain Parts of the Spectrum, Malaga-Torremolinos, 1992
A rádióspektrum egyes részeinek felosztásával foglalkozó igazgatási rádió világértekezlet, Malaga-Torremolinos, 1992
191 WAS Wireless Access System
Vezetéknélküli hozzáférési rendszer
192 WiBro Wireless Broadband
Vezetéknélküli szélessáv
193 WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
Mikrohullámú hozzáférés világméretű együttműködőképességgel
194 WMAN Wireless Metropolitan Area Network
Vezetéknélküli nagyvárosi hálózat
195 WRC‑03 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2003
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2003
196 WRC‑07 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2007
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2007
197 WRC‑12 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2012
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2012
198 WRC‑2000 World Radiocommunication Conference, Istanbul, 2000
Rádiótávközlési Világértekezlet, Isztambul, 2000
199 WRC‑95 World Radiocommunication Conference, Geneva, 1995
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1995
200 WRC‑97 World Radiocommunication Conference, Geneva, 1997
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1997

 
Régi jelszó:
Új jelszó:
Jelszó megerősítése: